Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik kadrosuna 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://aksaray.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. İlan olunur.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden

AKADEMİK PERSONEL İLANI Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanıfotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek Üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir. İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Konya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığıtarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.konya.edu.tr. Web sayfasında mevcuttur.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesine göre;  c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, ( Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için geçerlidir) yöntemi esas alınmak suretiyle; Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.  İlanımız Üniversitemizin http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gündür. İlan olunur.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre Doçent alınacaktır. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuru formu ve dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve kadro derecesini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarınıkapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına  şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. GENEL AÇIKLAMALAR: *Adaylar ilan başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. *Posta ile müracaat edecek adaylar için postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. *Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD’yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir. *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacaklarıonaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. *Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Duyurulur. Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi  Niteliği Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman AmenajmanıDoçent  1  1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin www.batman.edu.tr web adresinden erişilebilmektedir. İlanen Duyurulur. Başvuru Başlangıç Tarihi : 15 Aralık 2011 Son Başvuru Tarihi  : 29 Aralık 201

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi (Prof., Doçent, Yrd. Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılıhttp://www.hakkari.edu.tr/web sayfasında mevcuttur.

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemiz Tıp, Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine Öğretim Üyeleri (DoçentYardımcı Doçent) alınacaktır. Aranacak niteliklere web sitemizin http://www.ismu.edu.tr adresinden ulaşılabilecekti

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköretim Kanunu ve Bu kanuna adayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalına 1 Adet Profesör alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz web sayfasının (www.uludag.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur

Kamu Memur Alımı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın